آرشیو برچسب ها : ساخت چیلر ها

اواپراتور چیلر سانتریفیوژ اواپراتور پوسته و لوله ی مستغرق نشان داده شده مخلوط کم فشار بخار مبرد و مبرد مایع وارد سیستم توزیع مبرد که در کل طول پوسته قرار گرفته می شود.دهانه ها و تیغه های کوچکی در امتداد توزیع کننده باعث پاشش یکنواخت مبرد بر روی سطوح لوله های داخل پوسته اواپراتور می […]