آرشیو برچسب ها : دیگ کویل دار

تمامی دیگ ها بر اساس استاندارد ملی ISIRI 7911 یا استانداردبین المللی B.S 855 به صورت فایر تیوب و عقب مرطوب طراحی و تولید میگردند که تحت نظارت و کنترل مستقیم شرکت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد و در طول چند مرحله مورد بازنگری و آزمایش قرار می گیرد. مواد استفاده شده در […]