آرشیو برچسب ها : دستگاه تبدیل گاز مایع به گاز

دستگاه تبخیر کننده CO2  : دستگاه تبخیر کننده CO2جهت تبدیلCO2از فاز مایع به فاز گاز در صنایع غذایی ،نوشابه سازی ،تولید آب گازدار،کارخانجات تولیدی بزرگ جهت پروسه جوشکاری تحت حفاظت گاز CO2،تاسیسات آتش نشانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. در این پروسه دستگاه هوای سرد تولید می نماید که جهت خنک کردن سالن […]