آرشیو برچسب ها : دانش تولید قارچ داروئی

قارچ های دارویی به طور کلی قارچ ها در عرصه پزشکی بیشترین نقش را داشته و دارند. پنی سیلین از مهمترین آنتی بیوتیک هایی است که امروزه مورداستفاده قرار می گیرد ،از قارچ تهیه شده است. قارچ عا در درمان بیماری سرطان نقش مهمی داشته و بخصوص خانواده پولی پوراسه خاصیت ضد توموری دارد. رتین […]