آرشیو برچسب ها : جابه جائی دستگاه های گازسوز

تغییرات و تعمیرات وسایل گازسوز از جابه جا کردن وسایل گازسوز که مستقیما به لوله ثابت متصل است باید خودداری کرد ولی چنانچه این امر لازم باشد برای تغییر محل وسیله گازسوز و در نتیجه اضافه و با کم کردن یا تغییر محل لوله گاز آن باید به موسسات مجاز مراجعه کرد. معایب مختلف دستگاه […]