آرشیو برچسب ها : تولید کننده سیستم های تهویه

فن تهویه سالن تولید تهویه سالن به طور کلی توسط انواع فن ها و نیز دریچه خروجی انجام میگیرد.در سالن های تولید از فن های هوادهی سادهه و یا سانتریفیوژ نیز استفاده می شود.پرورش دهندگان قارچ دکمه ای بیشتر از فن هایی استفاده می شود که در هر دقیقه 0/5 فوت مکعب هوای سالن را […]