آرشیو برچسب ها : تولیدکننده پکیجهای اتش نشانی

در کشورهای مختلف برای اتشنشانی قوانین سختی تدوین شده که یکی از کامل و سخت گیرانه ترین مقررات،مقـــررات انجمــن ملــي حفاظت د ر برابر آتــــــش يا (National Fire Protection Association) میباشد. NFPA20 استاندارد مربوط به کارکرد پمپها،نصب،کنترلها و کلیه متعلقات مربوط به پکیج میباشد اطمینان از صحت عملکرد و به موقع سیستم از مهم ترین […]