آرشیو برچسب ها : اسكرابر چیست

برای جدا کردن ذرات معلق و مایعات سنگین از گازها به روش استفاده از نیروی گریز از مرکز و عبور سیال مورد نظر از تعداد زیادی فیلتر در ایستگاه های اصلی انتقال گاز و نفت از دستگاه اسکرابر استفاده می گردد.این دستگاه ها از تعداد زیادی فیلتر های مخصوص تشکیل شده است. از ظرفیت های […]