آرشیو برچسب ها : ارزش غذایی قارچ ها

قارچ های سمی مسمومیت های ناشی از قارچ های سمی بسیار شدید است. به طوریکه این مسمومیت ها بر روی سیستم اعصاب تاثیر می گذارند از جمله قارچ های سمی می توان به موراد زیر اشاره کرد: آمانیتا،موسکاریا،و قارچ هایی که روی دستگاه گوارش تاثیر زیادی دارند و باعث سرگیجه ،استفراغ و اسهال شده و […]

قارچ های دارویی به طور کلی قارچ ها در عرصه پزشکی بیشترین نقش را داشته و دارند. پنی سیلین از مهمترین آنتی بیوتیک هایی است که امروزه مورداستفاده قرار می گیرد ،از قارچ تهیه شده است. قارچ عا در درمان بیماری سرطان نقش مهمی داشته و بخصوص خانواده پولی پوراسه خاصیت ضد توموری دارد. رتین […]