آرشیو برچسب ها : اجزای کنترلی چیلر جذبی

چیلر چیست چیلر جذبی چیلر جذبی دستگاهی می باشدکه به وسیله سیکل تراکمی بخار حرارت را از یک سیال گرفته و به محیط دیگر انتقال میدهد سپس این سیال می تواند در یک مبدل حرارتی سیرکوله شود تا برای خنک کردن هوا و یا دیگرتجهیزات مورد استفاده قرار گیرد. گروه صنعتی دمایار یکی از بزرگترین […]

سیستم های کنترل بخش عمده ای از چیلر جذبی را انواع تجهیزات کنترل کننده و نشانگر تشکیل میدهد که در قالب سیستم های گوناگون و متنوع مورد استفاده قرار می گیرند. مدار قدرت چیلرهای جذبی چندان گسترده و پیچیده نیست زیرا چیلر های جذبی حداکثر دارای سه دستگاه پمپ مبرد و پمپ محلول و پمپ […]