آرشیو برچسب ها : اجرای سیستم سقف سرد

سیستم های سقف سرد سیستم های سقف سرد Active شامل یک کویل، یک سری نازل، محفظه عبور هوا و دریچه های هوا می باشد. برای عبور هوای سرد (هوای تازه) از نازلها، هوای اتاق به داخل محفظه سقف سرد هدایت شده و با هوای اولیه مخلوط شده و سپس از روی کویل عبور می کند. […]