آرشیو برچسب ها : آب بند

در صنايع شيميايـي از تجهيزاتي مانند پمپ ،كمپرسـور،همزن و… استفاد ه ميشـود.چون این تجهيزات بیشتر با سيالات خاص و خطرناك د ر تمـــاس میباشد و نيـروي  محركه اين دستگاهها خارجي ميباشند، به این دلیل بايد د ر اطراف شافت ،آب بند ي كامل صورت گيرد.استفاد ه از مكانيكال سيلها بهترین روش برای نشت بند ي […]