آرشیو برچسب ها : آبگرمکن های مخزنی

آبگرمکن های گازی 1-      آبگرمکن های لحظه ای 2-      آب ــ مزایای آبگرمکن های فوری نسبت به مخزن دار: 1-      هزینه اولیه برای نوع فوری نسبت به مخزن دار است. 2-      حجم گاز مصرفی نوع فوری در مجموع کمتر از نوع مخزن دار است. 3-      فضای اختصاصی برای نصب آبگرمکن های فوری کمتر از نوع […]