آرشیو برچسب ها : آبگرمکن های لحظه ای

نصب آبگرمکن دیواری بهترین محل قرارگیری آبگرمکن داخل خانه و جوار کابینتهای دیواری است یا خارج از آن؟ در آب و هوای سرد گرمایی که از آبگرمکن الکتریکی به بیرون از آن نشت می کند می تواند موجب گرمایش فضای خانه شود و این یک مزیت است ولی در مورد آبگرمکن های گازی بیشتر گرما […]

آبگرمکن های گازی 1-      آبگرمکن های لحظه ای 2-      آب ــ مزایای آبگرمکن های فوری نسبت به مخزن دار: 1-      هزینه اولیه برای نوع فوری نسبت به مخزن دار است. 2-      حجم گاز مصرفی نوع فوری در مجموع کمتر از نوع مخزن دار است. 3-      فضای اختصاصی برای نصب آبگرمکن های فوری کمتر از نوع […]