گندزدا

نور فرابنفش در طول موج بین ۲۰۰nm   و ۲۸۰nm  خاصیت گندزدایی آب را دارد و بر روی DNA میکروارگانیسم ها تاثیر میگذارد و آنها را عقیم می کند و بدین ترتیب از تکثیر آنها جلوگیری میکند . بالاترین راندمان این فرآیند در طول موج ۲۵۴nm صورت می گیرد.در این سیستم ها اب بعد از فیلتر […]

یکی از مشکلاتی که درسیستم های  آب خنک کن وجود دارد رشد سریع میکرو ارگانیسم های موجود در آب میباشد . برای رشد میکرو ارگانیسم ها، فضای تاریک و کثیف و نسبتاً گرم مدارهای انتقال آب همواره محل مناسبی میباشند و این امر باعث ایجاد اختلال در فرآیند تبادل حرارتی میشود.برای همین یکی از مهمترین […]