گروه صنعتی دمایار با ساخت مخازن خاص که برای ذخیره و انتقال مواد بودار کننده کاربرد دارد.

ادرایز مخزنی است که برای ذخیره مواد بودار کننده به خطوط لوله در ایستگاه های اصلی گاز استفاده می گردد.

پاسخی بگذارید